Jak chmura wpływa na sposób wykorzystania technologii w biznesie?

Firma CISCO opublikowała ciekawe wyniki przeprowadzonego przy współpracy z Intelem badania “The Impact of Cloud on IT Consumption Models”. Jego głównym celem było sprawdzenie, w jaki sposób chmura wpływa na wykorzystanie zasobów IT przez firmy.

W ankiecie udział wzięło ponad 4 tysiące Specjalistów IT, z których ponad 96% stanowiły osoby decyzyjne, a pozostałą część tzw. Influencerzy. Do badania wybrano obywateli 9 krajów wiodących pod kątem ekonomicznym, z których 46% pochodziło z Państw rozwiniętych a 54% z rozwijających się. Dzięki temu ankieta uwydatniła także różnice w postrzeganiu i zastosowaniu rozwiązań cloud computing w tych dwóch odmiennych grupach krajów.

Najważniejsze wnioski:

# 1: W oczach kierowników działów IT chmura to zjawisko pozytywne.

Zdecydowana większość badanych stwierdziła, że plusy tego rodzaju rozwiązań przeważają nad minusami. Przykładowo, aż  83% badanych uznało, że chmura dodatnio wpłynie na planowanie zasobów IT.

# 2: Cloud computing jest powszechnym rozwiązaniem, a jego popularność wciąż rośnie.

Chmury obliczeniowe (publiczne, prywatne i hybrydowe) — stanowią obecnie znaczący udział ok. 23% w wydatkach respondentów przeznaczany na rozwiązania IT. W ciągu trzech lat wartość ta najprawdopodobniej wzrośnie do 27%. Zdecydowanie najpopularniejszą metodą wdrożeń jest chmura prywatna stosowana aż w 45% przypadków.

# 3: Rynki wschodzące oferują potencjał dla napędzanych chmurą innowacji.

Badanie ujawnia, że respondenci z krajów rozwijających się (Brazylii, Chin, Indii i Meksyku) optymistycznie postrzegają chmurę i jej wpływ na ich organizacje. W ich przypadku czynnikiem #1 dotyczącym wdrożenia chmury jest zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa. Dla respondentów z krajów rozwiniętych z kolei najbardziej liczy się zmniejszenie kosztów za pomocą chmury.

# 4: Zadowolenie z dostawców rozwiązań w chmurze jest duże, podobnie jak wymagania względem ich…

51% uczestników badania było „bardzo zadowolonych”, a kolejne 35% chociaż „trochę zadowolonych” jeśli chodzi o ich obecnych dostawców rozwiązań chmurowych. Wysokim ocenom towarzyszą jednocześnie równie wysokie oczekiwania ze strony kierowników działów IT.

# 5: Kierownicy działów IT chcą czuć się w środowisku chmury bezpiecznie.

Obawy w zakresie bezpieczeństwa danych to główna przeszkoda jeśli chodzi o wdrażanie chmury obliczeniowej. Za przeszkodę numer dwa została uznana złożoność zarządzania dostawcami zewnętrznymi. Natomiast numer a trzy, to brak integracji i interoperacyjności między systemami wewnętrznymi a systemami dostawców.

# 6: Podejście uniwersalne nie będzie miało racji bytu.

Rynek rozwiązań cloud computing szybko ewoluuje, a co więcej w dzisiejszych czasach firmy mogą sobie pozwolić na wybór wielu różnych metod nabywania, wdrażania i obsługi tych rozwiązań. Nie istnieje jednak jedno rozwiązanie, dobre dla wszystkich. Firmy będą musiały wypracować indywidualne podejście umożliwiające im osiągnięcie nadrzędnych celów ich organizacji.

# 7: Dział IT nadal ważny w oczach kierowników…

Respondenci badania uważają, że nadzór i kontrola, które w ostatnich latach charakteryzowały relacje działu IT z biznesem zostaną w dużej części zachowane. I rzeczywiście większa centralizacja i koordynacja zasobów ludzkich działów IT są dla nich najważniejsze. 56% z nich przewiduje, że wzrost roli LOB w cyklu użytkowania zasobów IT. 57% badanych przyznało, że wielkość działów IT, w których pracują i ilość ich pracowników wzrastają.

# 8: ale działy biznesowe (LOB) przejmują wpływy działu IT.

Wpływy działów biznesowych rozciągną się na wszystkie etapy cyklu użytkowania zasobów IT i spowodują skupienie prac działów IT m.in. na problemach w zakresie zabezpieczeń oraz z obowiązkami pomocy technicznej rozproszonym jednostkom firmy. Ogólnie 44% środków na zakupy zasobów IT pochodzi obecnie od LOB. 69% badanych uważa, że decyzyjność w tym obszarze będzie coraz bardziej przechodzić w ręce działów biznesowych.

# 9: Odnowienie współpracy biznes–IT.

Wg badanych użytkowanie zasobów IT będzie zależeć zarówno od działu IT, jak i LOB — i to w niespotykanym dotąd stopniu.

# 10: Ostatni dzwonek dla działów IT.

Badani przewidują zarówno wzrost wpływów LOB, jak i pełnienia przez dział IT funkcji lidera. Przewidują również większy nacisk na wskaźniki, takie jak zwrot kosztów inwestycji, oraz ostatecznie, na lepsze wyniki biznesowe do których poprawy może przyczynić się właśnie wykorzystanie w większym stopniu rozwiązań w chmurze.