Raport IDG: serwerownie polskich przedsiębiorstw słabo zabezpieczone. Rośnie popyt na zewnętrzne usługi IT

Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych powodów, które skłania firmy do korzystania z usług zewnętrznych centrów danych oraz inwestycji w hybrydowy model zarządzania infrastrukturą IT – wynika z najnowszego badania IDG przeprowadzonego w październiku 2022 roku, w którym analizowano podejście do zarządzania infrastrukturą IT oraz przechowywania i przetwarzania danych wśród polskich przedsiębiorstw.

Gdyby firmy polegały wyłącznie na własnych zasobach IT, miałyby problem z zapewnieniem ciągłości działania. Duża część firmowych serwerowni nie posiada bowiem wystarczających, a często też i podstawowych, zabezpieczeń technicznych pozwalających im na nieprzerwany dostęp do systemów w przypadku awarii czy braku dostępu do energii elektrycznej.  67% badanych za największe wyzwanie uznaje konieczność zwiększenia bezpieczeństwa. To jeden z powodów, dla których coraz częściej firmy w Polsce sięgają  po usługi zewnętrzne i korzystają z hybrydowego modelu zarządzania infrastrukturą IT.

Te dane budzą niepokój

Wyniki badań mówią jasno: przestój firmowej serwerowni może zdarzyć się dużej części analizowanych przedsiębiorstw. Tylko 35 proc. przebadanych w 2022 roku przez IDG decydentów w obszarze IT w polskich przedsiębiorstwach przyznało, że ich firmy dysponują systemem awaryjnego zasilania w energię w postaci generatorów prądu. Co ciekawe, dotyczy to większych, świadomych organizacji. Do braku generatorów przyznaje się 61 proc. dużych przedsiębiorstw i 71 proc. średniej wielkości organizacji. Zdecydowana większość, bo 85 proc. podmiotów korzysta z bardzo prostych UPS-ów, które są w stanie zapewnić stabilne zasilanie awaryjne od kilkunastu minut do kilku godzin.

– To stanowczo za słabe zabezpieczenia, szczególnie w sytuacji, w której firmy muszą być przygotowane nie tylko na awarie sieci energetycznej, ale też sytuacje kryzysu energetycznego z blackoutem włącznie. Punktem odniesienia do zabezpieczenia ciągłości działania firmy powinny być standardy wyznaczane przez wyspecjalizowane centra danych, które są w stanie pracować na zasilaniu zapasowym tygodniami – zwraca uwagę Wojciech Stramski, Prezes Beyond.pl, operatora centrum przetwarzania danych klasy Rated 4, który posiada najwyższy poziom zabezpieczeń w tym obszarze w Polsce i regionie, potwierdzony przez niezależną organizację ANSI/TIA-942.

Dobrą praktyką jest doprowadzenie do centrum danych dwóch lub większej liczby torów zasilania podstawowego. Na taką architekturę rozwiązania mogła pozwolić sobie jednak tylko co czwarta, działająca na polskim rynku duża firma lub korporacja. Badanie wykazało, że przedsiębiorstwa mają również sporo do poprawy, jeśli chodzi o nowoczesne systemy wykrywania i gaszenia pożarów. Takie zabezpieczenia posiada jedynie 36 proc. badanych.

Hybrydowe czyli jakie?

Raport IDG pokazuje, że choć w Polsce firmowe serwerownie są wciąż najbardziej popularnym sposobem na przechowywanie i przetwarzanie danych (75 proc. badanych) zauważalna jest zmiana podejścia. Aż 54 proc. respondentów decyduje się na migrację do chmur obliczeniowych, a co trzecia firma sięga po usługi kolokacji lub infrastruktury dedykowanej.

Głównym powodem migracji firm z klasycznego modelu on-premise do modelu hybrydowego  jest przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa i dostępności usług gwarantowanych przez zewnętrzne centra danych. Na te czynniki wskazało 69 proc. zbadanych firm utrzymujących własne serwerownie oraz odpowiednio 60 proc. i 52 proc. przedsiębiorstw korzystających z kolokacji i chmury obliczeniowej. Pozostałe czynniki istotne z punktu widzenia firm to skalowalność i rozwój (32 proc.), dostęp do najnowszych technologii (29 proc.) oraz zgodność z regulacjami branżowymi i przepisami prawa (26 proc.).

– W badaniu 90% przedsiębiorstw wskazało właśnie na infrastrukturę hybrydową, jako kierunek rozwoju polityki utrzymaniowej infrastruktury IT. Tę tezę potwierdzają nasze obserwacje i doświadczenie. Jako operator data centers o najwyższych standardach bezpieczeństwa w tej części Europy i dostawca różnych modeli chmur kompleksowo obsługujemy i utrzymujemy wiele środowisk hybrydowych. Odsetek firm, które dywersyfikują utrzymanie infrastruktury IT systematycznie rośnie w ostatnich latach i ten trend będzie się utrzymywał – tłumaczy Wojciech Stramski z Beyond.pl.   

Z badania wynika, że zewnętrznymi usługami zainteresowane są przede wszystkim duże firmy i korporacje. Odsetek średniej wielkości firm korzystających z tych usług jest mniejszy — wynosi odpowiednio 35 i 21 proc.

61% wszystkich ankietowanych decydentów IT postrzega kolokację lub infrastrukturę dedykowaną (dzierżawa sprzętu IT w centrum danych) jako element budowania hybrydowego modelu utrzymania zasobów IT. W grupie dużych firm i korporacji odsetek ten jest jeszcze wyższy i osiąga poziom 74%. Wśród przedstawicieli zespołów IT największych polskich firm i korporacji, biorących udział w badaniu, przeważa opinia, że hybrydowe modele utrzymania infrastruktury IT najlepiej budować w połączeniu modeli on-premise (własna serwerownia), off-premise (kolokacji zasobów IT w profesjonalnym centrum danych) oraz chmury publicznej. Na połączenie tych trzech modeli w jednej infrastrukturze wskazało aż 35 proc. respondentów, przy czym w grupie największych podmiotów odsetek ten sięgnął 40 proc.

Aktualnie stosowany przez badane firmy model przetwarzania danych. które już dzisiaj korzystają z kolokacji lub infrastruktury dedykowanej, rozwija lub rozwinęłoby swoją infrastrukturę w kierunku hybrydowego modelu utrzymania infrastruktury IT, na co wskazuje 90 proc. odpowiedzi. Ta grupa firm zdaje się być zadowolona z aktualnie wykorzystywanych rozwiązań. Z drugiej zaś strony, nie chce ograniczać się tylko do jednego modelu przetwarzania danych. 67 proc. z największych firm w Polsce uznało, że najlepiej wdrażać taką architekturę w połączeniu z lokalnym centrum danych i chmurą publiczną.

Zielona przyszłość

Badanie IDG wykazało jeszcze jeden istotny trend. Nie tylko kwestie bezpieczeństwa i skalowalności decydują o inwestycji w hybrydowy model zarządzania infrastrukturą IT. Istotne są kwestie kosztowe i środowiskowe. 61 proc. ankietowanych wskazało rosnące koszty utrzymania i modernizacji własnych centrów danych, jako ważną motywację do utrzymywania zasobów IT w profesjonalnym centrum danych (kolokacja) lub chmurze obliczeniowej. Wydatki ponoszone przez centra przetwarzania danych na modernizację i utrzymanie obiektów są w sposób optymalny i proporcjonalny pokrywane przez ich klientów. Zdaniem 49 proc. respondentów przeniesienie danych i aplikacji na zewnątrz pozwoliło zmniejszyć koszty działalności poprzez ograniczenie zużycia energii. Co ciekawe, 36 proc. podmiotów przyznało, że ich współpraca z centrum danych pozwoliła w większym stopniu wykorzystywać energię pochodzącą z zielonych źródeł.

Firmy, które już dzisiaj korzystają z usług kolokacji, najczęściej zwracały uwagę na zmniejszenie śladu węglowego generowanego przez firmową infrastrukturę (50 proc.) oraz szersze wykorzystanie zielonych źródeł energii (43 proc.), podczas gdy przedsiębiorstwa, które tego nie robią, na możliwość ograniczenia zużycia energii (53 proc.) oraz sprawniejsze wycofywanie sprzętu z użycia (41 proc).

Proces digitalizacji odbywający się w sposób nieodpowiedzialny i pomijający zasady zrównoważonego rozwoju może przyczyniać się do zwiększania w nieodpowiedzialny sposób konsumpcji zasobów, w tym energii elektrycznej. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii, takich jak 5G, IoT, AI, czy Machine Learning i współpraca ze sprawdzonymi i efektywnie zarządzanymi partnerami, wykorzystującymi najnowocześniejsze rozwiązania produktowe i software’owe, umożliwia optymalizację zużywanej energii i zrównoważony rozwój. Rośnie również presja na odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe – nie tylko ze strony organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim wprowadzanych przez Unię Europejską regulacji w tym obszarze. Firmy powierzając utrzymanie swoich zasobów IT w centrach danych zasilanych wyłącznie zieloną energią, obniżają ślad węglowy generowany przez firmową infrastrukturę IT i przyczyniają się do zielonej transformacji. – komentuje Wojciech Stramski, Prezes Zarządu Beyond.pl.

Badanie przeprowadzone przez IDG, Beyond.pl oraz HPE miało na celu zdiagnozowanie preferencji i wyzwań polskich firm w zakresie modelu utrzymywania danych. Powstało w oparciu o analizę odpowiedzi ponad 100 osób zatrudnionych na stanowiskach IT (menedżerowie kierownicy, dyrektorzy i CIO) przedstawicieli firm wywodzących się z różnych sektorów gospodarki. Najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcji i wydobycia (25 proc). W badaniu wzięły także udział podmioty z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń, branży dóbr szybko zbywalnych, handlu i dystrybucji oraz szeroko rozumianego sektora użyteczności publicznej. Do udziału w badaniach zaproszeni zostali także przedstawiciele branż ochrony zdrowia i farmacji oraz innych sektorów gospodarki. 62 proc. ankietowanych reprezentowało duże przedsiębiorstwa i korporacje.


Kliknij w banner, aby pobrać pełen raport IDG, Beyond.pl oraz HPE „W Poszukiwaniu optymalizacji. Centra Danych, Kolokacja, chmura”.

Informacja prasowa do pobrania: